Algemene voorwaarden

1) Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Milano Pro en een cliënt waarop Milano Pro deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2) Inspanningen salon
Milano Pro zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Milano Pro zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Milano Pro en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan uit door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3) Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Milano Pro melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Milano Pro het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling rekenen. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling rekenen.
Milano Pro moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Voor de hierboven genoemde situaties geldt een uitzondering voor urgente verhinderingen door overmacht.

4) Betalingen
Milano Pro vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en in de salon zichtbaar of mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

5) Aansprakelijkheid
Milano Pro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat haar medewerker is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Milano Pro is tevens niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

6) Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen één week na ontdekking gemeld worden aan Milano Pro. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht mbt een product gegrond is, zal Milano Pro zorgdragen voor een vervangend product.
Indien een klacht mbt een behandeling gegrond is, zal Milano Pro de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

7) Garantie
Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. Milano Pro geeft de cliënt één week garantie op de behandeling en producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  • De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

8) Geheimhouding
Medewerkers van Milano Pro zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op de grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9) Beschadiging of diefstal
Milano Pro heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.

10) Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Milano Pro het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

11) Recht
Op elke overeenkomst tussen Milano Pro en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Milano Pro betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
 

Boek nu online